Title: Tokyo Tower Top Deck

Artist: KAZ SHIRANE

Geometric Programming: Shuta Takagi

Photo: Nacása & Partners, Shinji Yagi, KAZ SHIRANE Studio

model: Alisa Ueno

2018